Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Τι ισχύει-Τι κάνουμε


Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση.
             Μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο υποβάθμισης του ευαίσθητου χώρου της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης το οποίο κινείται στη λογική της «ένταξης» των παιδιών με αναπηρία ή και ε.ε.α. στο γενικό σχολείο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.
Με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 2 του ν. 4547 και την εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «…στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος».
Για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»!
           Οι Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (στις οποίες το ένα μόνο μέλος και όχι πάντα, έχει γνώσεις ειδικής αγωγής), αναλαμβάνουν την ευθύνη να κάνουν την πρώτη διάγνωση (;),  να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βραχύχρονα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης! Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή (!) και στη συνέχεια να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς στην ουσία να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση!
Επιπλέον, όπως προαναφέραμε, ο νόμος 4547 προβλέπει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων με τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, αφού αιτιολογημένα  αποδείξει ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα και δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα,  στέλνει τον μαθητή στο ΚΕΣΥ για ατομική αξιολόγηση και αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση! Στην ουσία δηλαδή ο Σύλλογος Διδασκόντων για να έχει το δικαίωμα να παραπέμψει κάποιο μαθητή στο ΚΕΣΥ πρέπει υποχρεωτικά να αυτοαξιολογηθεί αρνητικά για το βραχύχρονο πρόγραμμα που ακολούθησε, το οποίο είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού στερείται όλων των προαπαιτούμενων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών  των μαθητών με αναπηρίες ή και με ε.ε.α.
Κι επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για την έγκαιρη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η προαναφερόμενη διαδικασία είναι χρονοβόρα, στην ουσία εξαναγκάζονται οι οικογένειες των παιδιών αυτών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση.
Παράλληλα με το μπλοκάρισμα στην έκδοση διαγνώσεων θα περιορίζονται δραστικά η διαπίστωση κενών και κατά συνέπεια και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής – παράλληλης  στήριξης. Ιδιαίτερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τις νέες διαγνώσεις σε παιδιά νηπιαγωγείου και Α’ δημοτικού που θα παρεμποδιστούν δραστικά από τη νέα διαδικασία ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα για την επαναξιολόγηση των υφιστάμενων διαγνώσεων. Η συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής ξεκινάει άμεσα με την υλοποίηση αυτής της απόφασης.
Είναι φανερό ότι το υπουργείο μεταφέρει την αναγκαιότητα διεπιστημονικής αξιολόγησης, διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων, προετοιμάζοντας ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΤΙ «μπορούμε με λίγα και απλά πράγματα να βοηθήσουμε μαθητή που χρειάζεται ειδική εκπ/κή υποστήριξη (και) μόνοι μας», και υποβαθμίζει την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση   των μαθητών με αναπηρίες ή και με ε.ε.α.
Η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση που κάνει ο εκπαιδευτικός προς όφελος δικό του και του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική αξιολόγηση, διάγνωση αλλά και την  πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής.

Στο πλαίσιο αυτό:
Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας με υπευθυνότητα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες. Να μη μπουν σε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Να συνεχίσουν να απαιτούν να εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός των εκπαιδευτικών δομών του υπ. παιδείας.

Κατά συνέπεια :
 • Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ για να συγκροτήσουν ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ στο έγγραφο του Υπουργείου.
 • Συνεχίζουμε να προσανατολίζουμε  τους γονείς των μαθητών μας να αιτηθούν αξιολόγηση – διάγνωση του παιδιού τους από το  ΚΕΣΥ.
 • Σε οποιαδήποτε προσπάθεια πίεσης για συγκρότηση Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, επικοινωνούμε άμεσα με το σωματείο.
Επισημαίνουμε  ότι η απόφαση για τη συγκρότηση των ΟΕΥ είναι σύμφωνα με το νόμο απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και προτείνουμε στους συναδέλφους σε κάθε περίπτωση πίεσης για άμεση συγκρότηση των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  - πράγμα εντελώς αδικαιολόγητο -να υιοθετούν το παρακάτω σχέδιο ως απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το θέμα :

Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων :
«Θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς η διαδικασία της αξιολόγησης-διάγνωσης και της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία ή και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής!
Με βάση αυτό δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.
Ζητάμε άμεση στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών της Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί κάθε παιδί να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη!»

 • Καλούμε τη ΔΟΕ να κηρύξει απεργία-αποχή από τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
Ø  Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές.
Ø  Να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του Υπ. Παιδείας. Να μην πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα € για τη διάγνωση και εκπαίδευση των παιδιών τους.
Ø  Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές, στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.
Ø  Μόνιμους-μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού γενικής-ειδικής αγωγής.
Ø  Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.
Ø  Ίδρυση και λειτουργία Τ.Ε. σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, καθώς και 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες προκύπτει ανάγκη.
Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

Ψήφισμα- καταγγελία για την επίθεση στον συνάδελφο εκπαιδευτικό Φώτη Μαντζώρο       Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Θ.Καΐρης»» καταγγέλλει απερίφραστα την επίθεση σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια σύσκεψης Συλλόγων Γονέων στη Σάμο στις 28 Ιανουαρίου για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Η επίθεση κορυφώθηκε τη στιγμή που προσπάθησε να μιλήσει ο συνάδελφος εκπαιδευτικός Φώτης Μαντζώρος, μέλος της Ε.Γ. του ΝΤ Σάμου της ΑΔΕΔΥ, Γενικός Σύμβουλος της ΑΔΕΔΥ και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου. Ο συνάδελφος ζήτησε και πήρε το λόγο από το προεδρείο της σύσκεψης για να αναγνώσει τη θέση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων. Οι ενορχηστρωμένες λεκτικές - και όχι μόνο - επιθέσεις κλιμακώθηκαν σε βίαιη αφαίρεση του λόγου μόλις ο συνάδελφος διάβασε τον τίτλο του κειμένου: «Μόρφωση για όλα τα παιδιά».
        Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Θ. Καΐρης» δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στους συναδέλφους που υπερασπίζονται την αταλάντευτη δέσμευση στον αγώνα για τη μόρφωση ΟΛΩΝ των παιδιών. Εκφράζουμε  την αλληλεγγύη μας  στους κατατρεγμένους των πολέμων, της προσφυγιάς και της φτώχειας. Ο λαός μας άλλωστε ξέρει από πολέμους, διώξεις, προσφυγιά, φτώχεια. Ο αγώνας μας για τις αξίες της φιλίας των λαών, τη μόρφωση όλων των παιδιών, την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες του πολέμου και της φτώχειας κι οι απαιτήσεις μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών Ελλήνων, μεταναστών και προσφύγων, είναι και αγώνας ενάντια στις αιτίες που γεννούν την προσφυγική τραγωδία, τις πολεμικές επεμβάσεις της Δύσης, την εκμετάλλευση και το (νεο)φασισμό, για ένα κόσμο ειρήνης, ελευθερίας και κοινωνικής χειραφέτησης.
         Στη βάση αυτή παλεύουμε για ένα σχολείο που να χωράει όλα τα παιδιά άσχετα από φυλή, εθνικότητα, θρήσκευμα, γλώσσα. Χωρίς τη λογική της «γκετοποίησης» και της απομόνωσης των προσφυγόπουλων από τα υπόλοιπα παιδιά και των γονιών τους από τον κοινωνικό ιστό.  Απαιτούμε την πλήρη και ομαλή ένταξη των προσφυγόπουλων και μεταναστόπουλων στο Δημόσιο Σχολείο χωρίς αποκλεισμούς. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία των παιδιών, τη δωρεάν μεταφορά και σίτισή τους, την εξασφάλιση και το διορισμό όλου του απαραίτητου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας. Αρνούμαστε τη «γκετοποίηση» γιατί οδηγεί στον αποκλεισμό, επιτείνει την ξενοφοβία και γίνεται εμπόδιο για τη μόρφωση, την ένταξη και την κοινωνικοποίησή τους.
        Η εκπαίδευση στο Δημόσιο Σχολείο και στην πρωινή κανονική του λειτουργία, αποτελεί βασικό δικαίωμα όλων και επομένως πρέπει να παρέχεται δωρεάν και δημόσια σε όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών. Όχι στην γκετοποίηση-περιθωριοποίηση-κατηγοριοποίηση των παιδιών. Ένταξη, κοινωνικοποίηση, μόρφωση μέσα στα δημόσια σχολεία μαζί με όλα τα παιδιά.
            Δεν θα επιτρέψουμε να αποκλειστούν τα προσφυγόπουλα-μεταναστόπουλα προσχολικής ή σχολικής ηλικίας απ’ το σχολείο. Οι φωνές ρατσισμού και αποκλεισμού παιδιών από το δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης  βρίσκουν και θα βρίσκουν απέναντί τους τη συνείδηση,  τις αρχές και  τις αξίες όλων όσων υπερασπίζονται τη δημόσια εκπαίδευση και το δικαίωμα ΟΛΩΝ των παιδιών στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητας.

Συνεχίζουμε τους αγώνες για το δικαίωμα ΟΛΩΝ των παιδιών στη μόρφωση.
Κάτω τα χέρια από τους συναδέλφους μας!
Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση


Το Δ. Σ. του Συλλόγου Π.Ε. «Θ. Καΐρης »  καλεί όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου στις 6 μμ. στο Δ.Σ. Χώρας Άνδρου
με θέματα:


1.      Ενημέρωση-εκτίμηση για τις  εξελίξεις στην εκπαίδευση και τα προβλήματα στον κλάδο:

·         Νομοσχέδιο προσοντολογίου, διορισμοί, δικαιώματα αναπληρωτών,

·         Διαδικασίες αξιολόγησης - αυτοαξιολόγησης,  

·         Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης του ν. 4547/2018: Τι ισχύει-Τι κάνουμε

·         Διεκδίκηση αναδρομικών 13ου και 14ου μισθού

·         Οι δράσεις συλλόγου, κ.α.

2.      Αιτήματα - διεκδικήσεις

3.       Προγραμματισμός δράσης


Η συμμετοχή όλων είναι απαραίτητη.
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Συντονιστικό αναπληρωτών αδιόριστων εκπαιδευτικών : (αφίσα - σποτάκι) Συνεχίζουμε! Σάββατο 26/1 12:00 προπύλαια


Συνεχίζουμε τον αγώνα για την κατάργηση του προσοντολόγιου και της αξιολόγησης!


ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ «ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ», ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΤΡΩΜΑ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ


Με 149 ψήφους υπέρ, 121 κατά και τρία «παρών» (σε σύνολο 273 ψηφισάντων βουλευτών) ψηφίστηκε το νομοσχέδιο-λαιμητόμος των χιλιάδων απολύσεων, της εργασιακής ομηρίας και ανακύκλωσης της ανεργίας, του ανταγωνισμού και ανθρωποφαγίας,  της αξιολόγησης!

Η ψήφιση του νόμου στη Βουλή, όσο πιο εσπευσμένα γινόταν, αναδεικνύει το άγχος της κυβέρνησης να περάσει τα μνημονιακά μέτρα του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.. Ταυτόχρονα σε μέρα απεργίας (11/01) το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) για τους θεματικούς άξονες και τις εκθέσεις αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων δηλ. τους δείκτες και τα κριτήρια της αυτοαξιολόγησης. Στην Υ.Α. παρουσιάζονται τα ίδια κριτήρια σε πιο συμπτυγμένη μορφή με την αυτοαξιολόγηση του 2014.

Η ψήφιση του νόμου για το προσοντολόγιο δεν πρέπει να σημάνει και το τέλος του αγώνα μας για την κατάργησή του.

Η συγκλονιστική εβδομάδα των κινητοποιήσεων ενάντια στο προσοντολόγιο διέψευσε όσους προσδοκούσαν ότι οι εκπαιδευτικοί θα παρέμεναν στην απογοήτευση, την ατομισμό και τη «μέτρηση μορίων», αδύναμοι να αντιδράσουν.

Ο συλλογικός αγώνας, η αποφασιστικότητα και η μαζική συμμετοχή της νέας γενιάς συναδέλφων αλλά και σημαντικού μέρους των μονίμων συνέβαλε στα μεγαλύτερα συλλαλητήρια που είχε πολλά χρόνια να κάνει το εκπαιδευτικό κίνημα.

Αυτό που έγινε είναι μόνο η αρχή! ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ

Ο μεγαλειώδης αγώνας για την ΑΠΟΣΥΡΣΗ συνεχίζεται με αίτημα την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΥ.

ΞΕΡΟΥΜΕ ότι από τον ΑΣΕΠ του 98 παρά τους νόμους και τις προσπάθειές τους μέχρι τώρα – επί 20 χρόνια – χάρη στους αγώνες του εκπαιδευτικού κινήματος – συνέχισαν να δουλεύουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναπληρωτές με βάση μόνο το πτυχίο και την προϋπηρεσία και ο νόμος Αρσένη άρχισε να ξηλώνεται από την πρώτη μέρα, ενώ ο νόμος Διαμαντοπούλου δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
Το Υπουργείο  σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να αποπροσανατολίσει από το κύριο μέτωπο και να κατευνάσει τις αντιδράσεις δήλωσε ότι θα θεσμοθετήσει ζητήματα που αφορούν χρόνιες διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος.

Ανακοίνωσε :
 • την χορήγηση άδειας λοχείας 3,5 μηνών για τις αναπληρώτριες (χωρίς βέβαια να υιοθετεί την εξίσωση των δικαιωμάτων αναπληρωτριών και μονίμων, χωρίς καμία αναφορά στις υπόλοιπες αναρρωτικές και συνδικαλιστικές άδειες),
 • τη μείωση σε 22 του αριθμού των μαθητών για το Νηπιαγωγείο και την Α΄ δημοτικού αλλά όχι σε όλες τις τάξεις και με την αίρεση του αν υπάρχει δυνατότητα… καθώς και
 • την μετατόπιση για έναρξη της αυτοαξιολόγησης (προγραμματισμού, υλοποίησης-αποτίμησης σχολικής μονάδας) από τη νέα χρονιά για να μην αποτελέσει λόγο ενίσχυσης των αντιδράσεων και του κίνηματος που είναι σε εξέλιξη.

Αυτά ενισχύουν την ανάγκη για συνέχιση και δυνάμωμα των κινητοποιήσεων μας!
Ο αγώνας για ΜΟΝΙΜΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ δεν είναι μόνο για τώρα, μόνο για κάποιους! Είναι αγώνας ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ για ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ! 

Απαιτούμε:  
 • Κατάργηση του νόμου
 • Διορισμό  τώρα  όλων των αναπληρωτών με βάση την συνολική  προϋπηρεσία &  το πτυχίο! Ίσα και πλήρη δικαιώματα στους αναπληρωτές.
·         Όχι στην αξιολόγησηαυτοαξιολόγηση. Οργανώνουμε απεργία – αποχή. 

·         Στηρίζουμε την πανελλαδική κινητοποίηση που καλεί η συνέλευση αγώνα της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ για το Σάββατο 26/1 στα Προπύλαια στις 12μμ.
Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ


Αγαπητοί γονείς,

Είμαστε οι δάσκαλοι και οι δασκάλες των παιδιών σας.
Είμαστε αυτοί που κρατούν ανοιχτά τα σχολεία από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη με συμβάσεις λίγων μηνών.
Είμαστε αυτοί που κάθε χρόνο, στις 21 Ιουνίου απολυόμαστε και μένουμε άνεργοι.
Καταλαβαίνουμε πως η απόφασή μας για απεργία μπορεί να σας προκαλεί ερωτήματα και δυσαρέσκεια.
Γι’ αυτό τον λόγο, θέλουμε να γνωρίζετε τους λόγους και την αλήθεια μας.
Αυτές τις μέρες ψηφίζεται το νομοσχέδιο που μας βάζει ουσιαστικά σε ένα κυνήγι ολοένα και περισσότερων προσόντων (μεταπτυχιακών, διδακτορικών, σεμιναρίων) ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μία από τις ελάχιστες θέσεις διορισμών. Τα προσόντα αυτά δε μας τα παρέχουν δημόσια και δωρεάν, αντιθέτως κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ. Το νομοσχέδιο αυτό απαξιώνει το πτυχίο και την προϋπηρεσία μας, τα χρόνια δηλαδή που γυρίσαμε όλη την Ελλάδα για να διδάξουμε τα παιδιά σας και μας διώχνει από τα σχολεία.
Σε αυτόν τον αγώνα, λοιπόν, σας θέλουμε συμμάχους, γιατί οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είναι εδώ για τα παιδιά σας πολλά χρόνια τώρα. Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς αντιμετωπίζετε παρόμοια προβλήματα, δουλεύοντας με ολιγόμηνες συμβάσεις σε ΟΤΑ,  ξενοδοχεία, χωράφια οικοδομές. Ότι πολλοί εργάζεστε για 3 ευρώ την ώρα και είστε ανασφάλιστοι. Γνωρίζουμε τις αγωνίες σας και εσείς γνωρίζετε τη δική μας. Ο αγώνας μας για παιδεία, υγεία, δουλειά και αξιοπρέπεια είναι κοινός.
Η απόφασή μας για απεργία γίνεται για το καλό των παιδιών σας, των παιδιών μας.
Κάθε μέρα απεργίας κοστίζει σε μας πάνω από 50 ευρώ, ποσό το οποίο σίγουρα δεν περισσεύει σε κανέναν μας. Δεν είμαστε τεμπέληδες ούτε κοπανατζήδες.
Είμαστε οι αγωνιστές εκπαιδευτικοί που αξίζει να έχει αυτή η χώρα!

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

ΖΗΤΑΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ –Τρίτη 15/1/2019


ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ «ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ», ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΚΤΡΩΜΑ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΡΩΤΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση πλήττει το σύνολο των εργασιακών δικαιωμάτων αναπληρωτών και μονίμων. Απαξιώνει τα πτυχία και τα χρόνια δουλειάς των ελαστικά εργαζόμενων, οδηγεί σε ένα αέναο κυνήγι προσόντων και ανταγωνισμού, μονιμοποιεί την επισφάλεια, την ελαστική εργασία και την ανακύκλωση της εργασίας. Καθιερώνει την πιο τιμωρητική αξιολόγηση και οδηγεί χιλιάδες αναπληρωτές στην απόλυση και την ανεργία. Πρόκειται ουσιαστικά «για νέο σύστημα απολύσεων».
Χαιρετίζουμε τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις της Αθήνας , τις μαζικές συγκεντρώσεις και καταλήψεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα και τος χιλιάδες εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν σε αυτές.
Η ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 14 Γενάρη, στην Αθήνα στο Σύνταγμα, και σε πολλές ακόμα πόλεις όλης της Ελλάδας, δίνει αποφασιστικό μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης του αγώνα για την απόσυρση της τροπολογίας των «απολύσεων», για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος της μονιμοποίησης όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πτυχίο και προϋπηρεσία, την αποτροπή σχεδίου επιβολής της αξιολόγησης, την υπεράσπιση του δικαιώματος στη σταθερή και μόνιμη εργασία.
Η κυβερνητική βία και καταστολή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που περίμενε τους εκπαιδευτικούς στη Βουλή δεν μας φοβίζει, αντίθετα μας πεισμώνει ακόμα περισσότερο! 
Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που το εκπαιδευτικό κίνημα πρέπει να ασκήσει την πιο ασφυκτική πίεση. Να κλιμακώσει πιο μαζικά, πιο μαχητικά, πιο αποφασιστικά απαιτώντας την οριστική απόσυρση του νομοσχεδίου. Δεν δίνουμε «ψήφο εμπιστοσύνης», ούτε ανοχή στην αντιεκπαιδευτική - αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και του όποιου επίδοξου διαχειριστή της.
Σοβαρές ευθύνες βαραίνουν την πλειοψηφία του Δ.Σ της ΔΟΕ για υπονόμευση της μαχητικής κλιμάκωσης των αγώνων  και του περιεχομένου των διεκδικήσεων. Χαρακτηριστικά δεν έχει παραχθεί κανένα υλικό ( αφίσα, επιστολή προς τους γονείς), δεν έχει καλυφθεί καμμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών προς την Αθήνα για τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, δεν πραγματοποιήθηκε η αναγκαία ολομέλεια προέδρων. Το πραγματικό κέντρο αγώνα είναι οι σύλλογοι Π.Ε. και οι ΕΛΜΕ, οι επιτροπές αναπληρωτών που σηκώνουν  το βάρος της οργάνωσης του αγώνα.Καλούμε τη ΔΟΕ:
·         Να πάρει άμεσα απόφαση για 48ωρη απεργία Πέμπτη 17/1 και Παρασκευή 18/1 για άμεση κλιμάκωση του αγώνα.
·         Να προχωρήσει σε νέο γύρο Γ.Σ. με ολομέλεια προέδρων.

Απαιτούμε: 

·    Απόσυρση του νομοσχεδίου!
·   Διορισμό  τώρα  όλων των αναπληρωτών αποκλειστικά με βάση το πτυχίο και τη συνολική  προϋπηρεσία! Ίσα δικαιώματα στους αναπληρωτές.
 •  Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Κανείς κάτω από 1.000 ευρώ καθαρά!       Επαναφορά του 13ου-14ου μισθού. Πίσω όλα τα «κλεμμένα».
 • Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Σύνταξη με 30 χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας.
 • Όχι στην αξιολόγησηαυτοαξιολόγηση. Οργανώνουμε απεργία – αποχή.  ΠΕΜΠΤΗ 17/1 : αναπληρωτές –μόνιμοι συμμετέχουμε στην νέα  24ωρη απεργία  που έχει προκηρυχτεί από ΔΟΕ – ΟΛΜΕ - ΑΔΕΔΥ και στις απεργιακές συγκεντρώσεις:

§  Πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα στα Προπύλαια και πορεία στη βουλή

§  Κινητοποίηση στη Χώρα της Άνδρου στις 11:00 στην Πλατεία ΓηροκομείουΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ, ΚΕΑΣ, ΚΥΘΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΙΦΟΥ «Θ.ΚΑΪΡΗΣ»